Nhận xét Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì

Chia sẻ Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì là conpect trong nội dung bây giờ của Kiemvumobile.com. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những người quản lý của công ty cổ phần, với các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bạn đang xem: Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản lý doanh nghiệp – của công ty cổ phần. Trong đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of directors hay chairman of the board, theo đó, chủ tịch hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Xem thêm: Penalty Là Gì

*

Thẩm quyền chủ tịch hội đồng quản trị

Thẩm quyền của hội đồng quản trị được quy định tại điều 152 luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

– Lập các chương trình và đưa ra kế hoạch hoạt động của một Hội đồng quản trị

– Chuẩn bị các chương trình, nội dung và tài liệu để phục vụ cho một cuộc họp nào đó

– Triệu tập đồng thời là chủ tọa cuộc họp từ Hội đồng quản trị

– Giám sát, theo dõi các quá trình về tổ chức thực hiện những nghị quyết Hội đồng quản trị

– Thực hiện việc tổ chức mục đích để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị

– Là chủ tọa trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị

– Tuyển dụng thư ký nếu thấy cần thiết với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền

– Ngoài ra, thẩm quyền có thể được đề cập trong điều lệ quy định tại công ty.

Xem thêm: Người Thân Tiếng Anh Là Gì, Thân Thiện Tiếng Anh Là Gì

*

Ví dụ cụm từ sử dụng chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Trong thực tế thì ngoài các thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh được sử dụng thông dụng thì các cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh cũng được sử dụng phổ biến, mời các bạn tham khảo trong nội dung dưới đây:

– Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board

– Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? – tiếng Anh là: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?

– Chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Chairman of the board

– Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

– So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc – tiếng Anh là:Compare the rights of the chairman of the board and the general director

– Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì? – tiếng Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

– Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

 – Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị – tiếng Anh là:Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông – tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần – tiếng Anh là: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.

Chuyên mục: Hỏi Đáp