Tổng hợp Seeder Là Gì – Seeding Là Gì

Nhận định Seeder Là Gì – Seeding Là Gì là chủ đề trong nội dung hôm nay của Kí tự đặc biệt Kiemvumobile.com. Theo dõi content để biết chi tiết nhé.

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Seeder là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Revert Là Gì – Vietgle Tra Từ

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Doctors contemplated whether to implant a radiation seeder (which differs from conventional radiation and is used to treat other types of cancer).
The seeder creates a small circular impression, often similar to the asterisk symbol () with a hole in the middle.
If the swarm contains only the initial seeder, the client connects directly to it and begins to request pieces.
Peers that provide a complete file are called seeders, and the peer providing the initial copy is called the initial seeder.
As with the seeder, the face of this tool is often small, so care must be taken not to strike it too hard.
The most common type of seeder is called a planter, and spaces seeds out equally in long rows, which are usually two to three feet apart.
A hand seeder can be used for sowing, though it is less of a help than it is for the smaller seeds of grasses and legumes.
Grain sorghum is usually planted with a commercial corn seeder at a depth of 25 cm, depending on the density of the soil (shallower in heavier soil).

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Khái Niệm Cơ Bản Về Domain Driven Design ( Ddd Là Gì

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Hỏi Đáp